در این قسمت با درج کردن اطلاعات خود در بخش های مربوطه به همراه کد IMEI و شماره تلفن خود اطلاعات خود را ثبت کنید